ბენეფიციარის შესაბამისობის კრიტერიუმები

პროგრამის ბენეფიციარი, განაცხადის მიღება და განხილვა

 • პოტენციური ბენეფიციარი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური ან საქართველოში კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული მეწარმე ფიზიკური/იურიდიული პირი, მათ შორის სასოფლო - სამეურნეო კოოპერატივი, რომელშიც სახელმწიფო, აჭარის ა/რ ან მუნიციპალიტეტი არ ფლობს წილს/პაის/აქციას.
 • პროგრამის ფარგლებში განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით და პოტენციური ბენეფიციარი გაივლის შემდეგ ძირითად ეტაპებს :
  • მომხმარებლის ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია.
  • განაცხადის წარმოდეგნა.
  • შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს დაუფინანსდება მხოლოდ ერთი განაცხადი.
   შენიშვნა: განაცხადის ფორმაში ბენეფიციარის პირადი ნომრის ან საიდენტიფიკაციო კოდის არასწორად მითითების შემთხვევაში განაცხადი იქნება უარყოფილი.
  • წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ატვირთვა (პროგრამაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელი იქნება 20 სექტემბერს, 00:01 საათიდან). დოკუმენტების ასატვირთად ყველა პოტენციურ ბენეფიციარს მიეცემა 5 კალენდარული დღე.
  • ხელშეკრულების გაფორმება.
  პოტენციური ბენეფიციარების განაცხადების განხილვა განხორციელდება წარმოდგენილი განაცხადების რიგითობის შესაბამისად.

ბენეფიციარის ვალდებულება

 • ბენეფიციარმა, პროგრამით გათვალისწინებული მიზნობრიობის შესრულების დასადასტურებლად, (გარდა შპს "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანიისგან" სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ან/და კომბაინის, ასევე რეგისტრაციას დაქვემდებარებული სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში) სააგენტოს უნდა წარუდგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ წარმოებულ რეესტრში არსებული პირის საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნა პროგრამით გათვალისწინებული თანხების (ბენეფიციარის თანამონაწილეობა და სააგენტოს თანადაფინანსება) მიზნობრივად ხარჯვასთან და მიზნობრიობის შესრულებასთან დაკავშირებით.
 • პროგრამის ფარგლებში შეძენილმა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკამ შეძენიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში არ უნდა გადაკვეთოს საქართველოს საზღვარი.